Monkokehampton

Monkokehampton

A small village near Iddesleigh in Devon where the Ash Mallets had some land holdings.

Tree:  

Matches 1 to 6 of 6    » Descriptive View     » Slide ShowLinked to Monk Okehampton, Devon, England, Monkokehampton, Devon, England